Quan hệ cổ đông

Công ty CP LICOGI13 ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán TTP

15.06.2022

Ngày 15/6/2022; Công ty CP LICOGI13 ký hợp đồng với  với Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện việc soát xét BCTC giữa niên độ cho kỳ từ 01/01/2022 đến 30/6/2022 và kiểm toán BCTC năm kết thúc ngày 31/12/2022.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan