Quan hệ cổ đông

Công ty CP LICOGI13 thông báo chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu LIGH2123001 để thực hiện đăng ký và lưu ký tập trung tại VSDC

08.21.2023

Công ty CP LICOGI13 thông báo chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu LIGH2123001 để thực hiện đăng ký và lưu ký tập trung tại VSDC.

Xem chi tiết tại file đính kèm: 8.2023ThongbaochotdanhsachchusohuuTPdethuchiendangkyvaluukytaiVSDC-LIG.pdf

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan