Quan hệ cổ đông

Công ty CP LICOGI13 thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Phạm Văn Thăng - Ủy viên HĐQT

08.27.2020

Công ty CP LICOGI13 thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Phạm Văn Thăng - Ủy viên HĐQT; Tổng giám đốc LICOGI13 đăng ký mua 1.000.000 CP LIG

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan