Quan hệ cổ đông

Công văn của UBCKNN về việc đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty CP LICOGI13

06.22.2022

Ngày 21/6/2022, UBCKNN ban hành công văn số 3875/UBCK-QLCB về việc  đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của LIG.

xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan