Quan hệ cổ đông

LICOGI13 thông báo về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Phạm Văn Thăng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc LICOGI13

09.29.2020

LICOGI13 thông báo về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Phạm Văn Thăng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc LICOGI13 đã hoàn thành việc mua 1.000.000 CP LIG

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan