Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13 về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu LIG để trả cổ tức năm 2021 và các vấn đề liên quan

06.10.2022

Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13 về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu LIG để trả cổ tức năm 2021 và các vấn đề liên quan.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan