Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13 về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021

12.30.2021

Ngày 30/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI13 ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT về việc "Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021".

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan