Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT Công ty CP LICOGI13 "Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu lẻ bị huỷ trong đợt phát hành cổ phiếu LIG để trả cổ tức 2021"

14.06.2022

Nghị quyết HĐQT Công ty CP LICOGI13 "Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu lẻ bị huỷ trong đợt phát hành cổ phiếu LIG để trả cổ tức 2021".

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan