Quan hệ cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI13 về việc triển khai phương án phát hành CP để trả cổ tức năm 2021

05.06.2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI13 về việc triển khai phương án phát hành CP để trả cổ tức năm 2021.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan