Quan hệ cổ đông

Nghị quyết số 10/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT thông qua chi tiết điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán CP riêng lẻ

11.10.2021

Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI13 ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT v.v thông qua chi tiết điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán CP riêng lẻ.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan