Quan hệ cổ đông

Nghị quyết số 11/2021/NQ-LICOGI13 của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông bằng văn bản

11.22.2021

Ngày 22/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI13 ban hành Nghị quyết số 11/2021/NQ-LICOGI13 -HĐQT thông qua việc chốt danh sách lấy ý kiến CĐ bằng văn bản v.v "Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn và thời gian thực hiện" qui định tại điều 2 Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-LICOGI13.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan