Quan hệ cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021

01.13.2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021.

Toàn văn thông báo tải về tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan