Quan hệ cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền xin ý kiến bằng văn bản 2021

11.22.2021

Công ty CP LICOGI13 "Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền xin ý kiến bằng văn bản 2021 v.v Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn và thời gian thực hiện qui định tại Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-LICOGI13"

Xem chi tiết thông báo tại đây.

 

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan