Quan hệ cổ đông

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán LIG

11.25.2021

Ngày 24/11/2021, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ban hành thông báo số 3469/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán LIG.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan