Quan hệ cổ đông

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán LIG

02.04.2021
Ngày 04/02/2021, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ra thông báo số 269/TB-VSD "Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán LIG", cụ thể:

- Tên chứng khoán: Công ty CP LICOGI13

- Mã chứng khoán: LIG

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021

- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 19/03/2021

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty CP LICOGI13, tầng 4, tòa nhà LICOGI13 Tower, số 164, đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan