Quan hệ cổ đông

Thông báo số 2975/UBCK-QLCB của UBCKNN v.v đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 LIG và đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN

05.20.2022

Thông báo số 2975/UBCK-QLCB của UBCKNN v.v đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 LIG và đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan