Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường cho người sở hữu chứng khoán LIG

02.01.2021
Công ty cổ phần LICOGI13 thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường cho người sở hữu chứng khoán LIG, cụ thể:
- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần LICOGI13
- Mã chứng khoán: LIG
- Ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo: 03/2/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng thay đổi lại: 22/02/2021
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 đã thông báo: 27/02/2021.
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021 thay đổi lại: 19/03/2021
 
Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan