Quan hệ cổ đông

Thông báo về điều chỉnh loại chứng khoán mã chứng khoán LIG

20.02.2023

Ngày 20/02/2023 Công ty cổ phần LICOGI13 nhận được công văn số 1173/VSD-ĐK.NV ban hành ngày 17/02/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc điều chỉnh loại chứng khoán - mã LIG, từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do đối với 25,7 triệu CP LIG.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan