Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

01.03.2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan