Quan hệ cổ đông

VSD Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán LIG

26.05.2022

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) Thông báo về ngày  đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán LIG.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan