Quan hệ cổ đông

Thông báo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2023 - Công ty cổ phần LICOGI13

05.04.2023

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty CP LICOGI13. Tải file về xem chi tiết.

Totrinh02PAphathanhCPriengle-LIG.pdf

Totrinh01cacnoidungthuongnien-LIG.pdf

ThumoihopDHCDthuongnien2023-LIG.pdf

Phieubieuquyet-LIG.pdf

GiayxacnhanhoacuyquyenthamduDHCD2023-LIG.pdf

DuthaonghiquyetDHDCDthuongnien2023-LIG.pdf

ChuongtrinhDHCD2023-LIG.pdf

Baocaotaichinhkiemtoanrieng2022-LIG.pdf

Baocaotaichinhkiemtoanhopnhat2022-LIG.pdf

BaocaoHDQT-LIG.pdf

Baocaobankiemsoat-LIG.pdf

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan